Ανακαίνιση κουζίνας

  • Apr 15, 2019
Κουζίνα με δάπεδο από πατητή τσιμεντοκονία και κρυφό φωτισμό από γυψοσανίδες.